PODRÓŻE TO INNY RODZAJ LEKTURY
Strona główna
O Markopolskim
Standard Markopolskiego
Kto za tym stoi?
System zniżek
Kontakt
Linki

Konkurs Wydawnictwa Czarne

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Litwa - mityczna, literacka, współczesna

Wyprawa w poszukiwaniu krainy lat dziecięcych Miłosza, uwiecznionej w nostalgicznej "Dolinie Issy". Tak się składa, że ta kraina pokrywa się z inną, niemal mityczną, ale przecież istniejącą naprawdę Laudą. Lauda - gdzie to było?

Bośnia - na granicy kultur i cywilizacji

Bośnia – kraj położony dokładnie na granicy kultur i cywilizacji. Chrześcijańska i muzułmańska zarazem. Tędy przebiegała granica pomiędzy cesarstwem wschodnim i zachodnim, a następnie pomiędzy Zachodem i Wschodem, chrześcijaństwem i islamem, ale także między katolicyzmem i prawosławiem. Zabytki kultury muzułmańskiej, meczety, medresy, karawanseraje stoją obok cerkwi, kościołów i żydowskich synagog.

Program Partnerski

Program ma na celu promocję i prezentację oraz sprzedaż wycieczek w internecie programu podróży kulturalnych Markopolski organizowanych przez biuro podróży Marco der Pole s.j.

Organizatorem programu partnerskiego jest biuro podróży Marco der Pole s.j. M. Frysztacki, R. Kawęski, właściciel strony internetowej www.markopolski.pl

Partnerem Programu Partnerskiego mogą zostać:

- pełnoletnie osoba fizyczne zamieszkałe w Polsce

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie własnej strony www. Strona www musi posiadać znamiona strony kompletnej, wykonanej w sposób nie wzbudzający zastrzeżeń co do jej funkcjonalności i estetyki. Strona www Partnera nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych.

Partnerzy, przystępujący do programu zobowiązują się do umieszczenia na swoich stronach www materiałów reklamowych dotyczących programu podróży kulturalnych Markopolski lub odnośników do produktów znajdujących się na stronie www.markopolski.pl. Przez odnośnik rozumie się połączenie strony Partnera ze stroną www.markopolski.pl za pomocą linku lub baneru.

Do Programu Partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@markopolski.pl wraz z nastepującymi informacjami: imię i nazwisko lub nazwę firmy , adres, adres strony www, adres e-mail. Jeśli twoja strona zostanie pozytywnie zweryfikowana to w ciągu 48 godzin otrzymasz indywidualny numer oraz hasło do systemu programu partnerskiego.

Wynagrodzenie dla Partnera zostanie wypłacone dopiero po podpisaniu umowy wiążącej strony.

Przez wynagrodzenie rozumie się:
...od uzyskanego przez Marco der Pole s.j. obrotu z zapłaconych i wykorzystanych przez klientów serwisu ofert turystycznych, a którzy zostali przekierowani ze strony Partnera,

...od każdego przekierowania na stronę www.markopolski.pl  poprzez baner lub inny odnośnik zamieszczony na stronie www Partnera.

Prowizja od przekierowania naliczana jest tylko za jedno wejście z jednego komputera dziennie.

Prowizja należna za dokonany zakup wycieczki lub  za każde przekierowanie na stronę www.markopolski.pl  jest widoczna w panelu Partnera, z tym że prowizja za zakup wycieczki naliczona i widoczna będzie dopiero po dokonaniu zapłaty przez klienta za wycieczkę.

Marco der Pole s.j. zobowiązuje się do wypłacania przelewem raz w miesiącu wynagrodzenia za usługi reklamowe świadczone przez Partnera pod warunkiem, że kwota do zapłaty wynosi przynajmniej 100 PLN. Niewypłacone należności przechodzą na miesiąc następny.

Prowizja zostanie cofnięta w przypadku gdy klient zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce przed datą jej rozpoczęcia. W przypadku, gdy klient wybierze inną wycieczkę, prowizja należna Partnerowi zostanie skorygowana do równowartości. aktualnej kwoty rezerwacji wycieczki.

Przez kwotę do zapłaty rozumie się w przypadku osoby fizycznej należną kwotę brutto, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami VAT kwotę netto, która zostanie powiększona o 23% podatku VAT.

Osoba fizyczna otrzyma wypłatę w oparciu o umowę o dzieło, zaś firmie należność Marco der Pole s.j. przeleje po otrzymaniu faktury VAT lub rachunku do umowy partnerskiej z 14 dniowym terminem płatności

Partnerowi programu zarówno przed podpisaniem jak i po podpisaniu umowy zabrania się nakłaniania do zakupów metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z programu i rozwiązaniem Umowy.

Marco der Pole s.j. zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych, jednak ta zmiana nie może dotyczyć sprzedaży dokonanej przed tą zmianą.

Partner ma prawo w każdej chwili do wystąpienia z programu partnerskiego o czym poinformuje Marco der Pole s.j.

Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Marco der Pole s.j. w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza organizacjom i firmom dokonującym zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności ich powiązania z danymi osobowymi Partnerów.

WYSZUKAJ PODRÓŻ

KALENDARIUM
NEWSLETTER